Termeni si Conditii

Transport Persoane Romania - Germania Tur Retur

Aby Val Tur. ofera servicii postale la nivel national si international in urmatoarele conditii:
Aby Val Tur accepta trimiterile postale prezentate de catre expeditor/integrator, ambalate corespunzator, cu invelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului si care au inscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume si prenume/denumirea in cazul persoanelor juridice, respesctiv adresa completa de livrare).
Responsabilitatea ambalarii trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor pe trimiterea postala revin expeditorului/integratorului.
Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor/integrator, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic si sa aiba aplicata inscriptia “Fragil”. Aby Val Tur se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de catre expeditor/integrator si sa acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza.
Aby Val Tur nu este responsabila pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu demagnetizare,scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate/vamale,etc).
Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii postale:
-210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri
-50 cm X 70 cm X 210 cm pentru colete.
Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 50 Kg.
Aby Val Tur nu accepta trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau a bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent. De asemenea nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora, munitii, etc.).
Expeditorul/integratorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitii legale, trimiteri postale constand in bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare cu incalcarea conditiilor obligatorii prevazute prin aceste dispozitii.
Aby Val Tur asigura secretul trimiterilor postale, retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditii si cu procedura prevazute de lege.
In cazul trimiterilor postale internationale se vor respecta, suplimentar, de catre ambele parti, dispozitii legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia celorlalte state de destinatie sau tranzitate de trimiterea postala.
In cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarata,valoarea maxima acceptata a valorii declarate este de 5000 RON.
Pentru serviciile postale furnizate, Aby Val Tur asigura livrarea, pe plan national, a trimiterilor postale in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii postale, iar pe plan international in termen de 10 zile lucratoare de la data preluarii trimiterii postale. In cazul depasirii acestor timpi de livrare, Aby Val Tur raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful incasat pentru furnizarea serviciului de baza.
Predarea trimiterilor postale se realizeaza la adresa indicata de expeditor, dupa caz, la cutia postala a destinatarului ori personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. In cazul imposibilitatii initiale de predare catre destinatar a trimiterilor postale, Aby Val Tur va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte sosirea trimiterii postale si va pastra,la punctul de contact deservit de personal, in vederea predarii, trimiterile postale care nu au putut fi predate destinatarului, pentru o perioada de 5 zile lucratoare de la data avizarii destinatarului.
In cazul trimiterilor postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului, Aby Val Tur va pastra la dispozitie aceste trimiteri postale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea Aby Val Tur
Aby Val Tur raspunde in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile postale interne astfel:
-cu intrega valoare declarata pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
-cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
In caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare, Aby Val Tur raspunde pentru trimiterile postale interne, dupa cum urmeaza:
-cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
-cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
-cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partial, distrugere partial sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.
-la sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau dupa caz a introducerii cererii de chemare in judecata.
-in caz de pierdere, furt sau distrugere totala a trimiterii postale se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.
-in cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale nominalizate de catre expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful serviciului postal standard.

Furnizorul raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri international,situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale.

Aby Val Tur este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:
-paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau a destinatarului;
-utilizatorul nu are instalata cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;
-trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea ,furtul,deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
-paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor.

Aby Val Tur a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor in special in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala ori totala, sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termeni de livrare).

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris si trimisa furnizorului prin una din urmatoarele modalitati: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale Aby Val Tur, prin intermediul unui serciviu postal cu confirmare de primire catre adresa Aby Val Tur, prin fax la nr. (0040)0766.401.807 sau prin e-mail la adresa colete@aby-val-tur.ro.
Aby Val Tur va inregistra in Registrul de reclamatii si va confirma petentului primirea reclamatiei, prin acceasi modalitate folosita la transmitere de catre utilizator,si anume: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confimarii de primire pentru cazul primirii reclmatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire, si prin comunicarea numarului de inregistrare prin fax, respectiv e-mail catre adresa de fax/e-mail de la care s-a primit reclamatia.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie evenimentul (fapte,acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii, sa anexeze la reclamatia inaintata documente relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete (cum ar fi copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise, fotografii, ambalajul/trimiterea deterioarat/a, dupa caz,etc.) si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Reprezentantii Aby Val Tur vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul sa solicite chiar si o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata de catre Aby Val Tur in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

In cazul reclamatiilor solutionate favorabil, Aby Val Tur va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data rezolutiei favorabile, fara a depasi termenul de trei luni de solutionare a reclamatiei. Plata sumelor datorate utilizatorului prejudiciat se vor acorda prin mandat postal, prin virament bancar, sau in numerar de la caseria aflata la adresa sediului social Aby Val Tur, in functie de solicitarea utilizatorului prejudiciat.

In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale Aby Val Tur nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata.Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiectiv a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

Prezentul document reprezinta contractul individual incheiat intre expeditor si Aby Val Tur, la momentul acceptarii trimiterii postale in reteua postala, fara a fi necesara intocmirea unui inscris.

Colectarile din Romania se pot face de la adresa specificata de dumneavoastra. Inainte de a plasa o comanda va rugam sa verificati PROGRAMUL nostru.

Comenzile pot fi plasate AICI completand formularul de trimitere sau prin telefon la numerele de mai jos.

Telefon: (0040)0766.401.807

SUNA ACUM
HARTA